BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego -
pytania i odpowiedzi

Jak zacząć pracę z programem?
  • Przy pierwszym uruchomieniu programu dostępna jest możliwość wyboru rodzaju struktury organizacyjnej. W wersji do obsługi jednego podmiotu gospodarczego najczęstszym wyborem jest schemat typu: "wydział / stanowisko", a w wersji do obsługi wielu podmiotów gospodarczych - schemat typu: "firma / wydział / stanowisko". 
  • Rodzaj struktury organizacyjnej może zostać zmieniony na dowolnym etapie eksploatacji programu, w funkcji "Kody" - "Parametry struktury organizacyjnej", gdzie do wyboru jest 5 poziomów struktury organizacyjnej. Przy strukturze typu "wydział / stanowisko" dwa pierwsze poziomy oznaczone będą jako "wykorzystywane", z nazwami odpowiednio: "wydział" i "stanowisko". Pozostałe 3 poziomy struktury będą oznaczone jako "niewykorzystywane".
  • W funkcji "Kody" - "Elementy struktury organizacyjnej" utworzyć (i ew. korygować) można listy elementów dla poszczególnych poziomów struktury organizacyjnej.
  • Przy strukturze typu "wydział / stanowisko" widoczne będą 2 przyciski: "wydział" i "stanowisko" umożliwiające dostęp do odpowiednich list elementów struktury organizacyjnej. Lista wydziałów zawierać powinna wszystkie wydziały, ale lista stanowisk zawierać powinna tylko elementy unikalne, co oznacza, że jeśli stanowisko "ślusarz" występuje w kilku wydziałach, to na liście umieszczone powinno być tylko raz. Będzie to lista wyboru do wykorzystania przy tworzeniu struktury organizacyjnej w funkcji "Miejsca Pracy".
  • W funkcji "Miejsca Pracy" widoczna będzie lista elementów struktury organizacyjnej zapisanych w jej pierwszym poziomie - przy strukturze typu "wydział / stanowisko" będzie to lista wydziałów. Do widocznej listy dopisywać można elementy podrzędne (zależne) - przy strukturze typu "wydział / stanowisko" będą to stanowiska.
Jak rozpocząć wykonywanie oceny ryzyka?
  • Gdy założona została struktura organizacyjna, to należy wskazać (wybrać) miejsce pracy dla którego wykonywana będzie ocena ryzyka (przy strukturze typu "wydział / stanowisko" będzie to wybrane stanowisko dla konkretnego wydziału).
  • Jeśli dla wskazanego miejsca pracy nie została jeszcze rozpoczęta ocena ryzyka, to widoczne będą: możliwość wyboru metody oceny ryzyka (będzie możliwość zmniany w późniejszym czasie) oraz możliwość skorzystania z gotowych szablonów. Jeśli użytkownik skorzysta z szablonu, to na jego podstawie uzupełniona zostanie lista zagrożeń do oceny i elementy opisu miejsca pracy.
  • Do kartoteki wskazanego miejsca (punkt "Oszacowanie ryzyka") można dodawać (i korygować) zagrożenia do oceny. Lista zagrożeń do oceny dostępna jest w funkcji "Kody". Nowe zagrożenie może zostać także dodane z kartoteki miejsca pracy - zostanie zapamiętane do późniejszego użycia. Każde z zagrożeń oznaczone jest nazwą skróconą (będzie widoczna na liście wyboru) i nazwą pełną (będzie widoczna na utworzonym Arkuszu Oceny Ryzyka). Dla każdego z zagrożeń dostępne do zmiany będą współczynniki zależne od wybranej metody oceny oraz elementy dodatkowe: źródła zagrożenia, możliwe skutki, środki profilaktyczne i działania korygujące.
  • Po dopisaniu nowego zagrożenia lub zmianie współczynników istniejącego zagrożenia program ustali kategorię oceny ryzyka dla tego zagrożenia (zależnie od wybranej metody) i wynikową kategorię oceny dla wybranego miejsca pracy (najwyższa kategoria z listy zagrożeń dla tego miejsca pracy) - widoczna będzie w punkcie "Ocena ryzyka i wnioski".
  • Po uzupełnieniu pozostałych kartotek elementami koniecznymi do opisu wybranego miejsca pracy (punkty: "Charakterystyka miejsca pracy", "Elementy stanowiska pracy" , "Ochrony zbiorowe", itd.) ocena ryzyka może zostać zakończona. Można wydrukować Arkusz Oceny Ryzyka (dostępny w punkcie "Ocena ryzyka i wnioski").